H.C.L. nr. 68 din 03.08.2016 privind aprobarea alocării unei sume


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR. 68

Din 03.08.2016

privind aprobarea alocării unei sume

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.08.2016 ,

            Ţinând seama de proiectul de hotărâre, precum si de actele conexe,          

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 200 lei/cuplu pentru un număr de 13 cupluri de vârstnici care au împlinit 50 de ani de la căsătorire în cursul anului 2016, conform tabelului anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

                POP VASILE                                                                SECRETAR

                                                                                                               ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates