H.C.L. nr. 69 din 03.08.2016 privind acordul efectuării de lucrări în vederea  implementării proiectului ”Racord fibră optică pe domeniul public din localitatea Iara”


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 69

Din 03.08.2016

Privind acordul efectuării de lucrări în vederea  implementării proiectului ”Racord fibră optică pe domeniul public din localitatea Iara”

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.08.2016,

            Având în vedere solicitarea formulată de către SC TELEKOM SA precum și actele conexe,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art. 1. Se dă acordul Consiliului Local al comunei Iara în vederea implementării proiectului ”Racord fibră optică pe domeniul public din localitatea Iara”, acord necesar conform avizului tehnic anexat.

            Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24 alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                         

  POP VASILE                                                    ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates