H.C.L. nr. 70 din 03.08.2016 privind acordarea unui premiu de excelență

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR. 70

Din 03.08.2016

Privind acordarea unui premiu de excelență

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 03.08.2016,

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

a) art.36 alin.(1), alin (2), lit. b , alin (4), lit. a şi alin (6), lit. a, punctul 2 şi 3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

b) art.19 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art.77 alin.(1) şi alin.(4) lit.a din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

d) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

luând act de referatul de aprobare al viceprimarului comunei Iara , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3782/03.08.2016;

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art. 1. (1) Aprobă acordarea diplomei de excelență , si a  unui premiu în sumă de 500 lei tinerei Ciungradi Ana Maria.

                       (2) Decernarea diplomelor şi premiilor reglementate la alin.(1)se face de către primarul comunei Iara , în cadru festiv, cu ocazia sărbătorii „ Zilele comunei Iara”.

 

           Art. 2. Sumele necesare acordării premiului prevăzute la art.1 vor fi cuprinse în bugetul comunei Iara.

           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24 alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  POP VASILE                                                    ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates