• Home
  • Avizier
  • Anunț privind asistența pentru depunerea declarației unice 212

Anunț distribuire ajutoare alimentare POAD

                                                                                                                     ANUNȚ            

Primăria comunei IARA  anunţă distribuţia de ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD 2015 -2016.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 627/2015 , categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt: 

a) – familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) – familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv;

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv;

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv;

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servici       

  Pentru categoriile de persoane menţionate la lit. a) şi b), c) , d), f), g), la ridicarea alimentelor  se va prezenta buletinul sau cartea de identitate

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)- g), stabilite prin dispoziţie a primarului 

Ajutoarele alimentare pentru beneficiarii fara venituri sau cu venituri pana la 450 lei/membru se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite a reprezentantului  familiei sau a reprezentantului  legal al persoanei indreptatite conform formularului aprobat prin hotarare a consiliului local;

Cererea este insotita  in mod obligatoriu de documente doveditoare privind componenta familiei , veniturile realizate  de membrii acesteia sau de persoana singura , precum si de orice alte documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege in functie de fiecare caz in parte , dupa cum urmeaza:

Actul de identitate al solicitantului si al tuturor membrilor de familie (copie BI, CI, CIP);      dovezi de venit (adeverinte salarizare , cupon de pensie, cupon de somaj, alte acte doveditoare privind veniturile etc; adeverinta eliberata de Agentia nationala de administrare fiscala Turda  privind veniturile realizate de fiecare membru de familie; actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator; alte acte doveditoare.

Documentele mai sus menţionate, precum şi actul de identitate trebuie să fie valabile la data distribuţiei alimentelor.

 Persoanele  beneficiare , care se regăsesc în una dintre categoriile mai sus menţionate, sunt rugate să se prezinte pentru a-şi ridica pachetele cu alimente, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00 in perioada 4 iulie-15 august  la sediul primariei Iara  

Ajutoarele  alimentare vor fi distribuite în două cutii de carton cu conținut identic , în fiecare cutie se vor afla următoarele produse alimentare şi cantități:

Produs

Ambalare

Număr ambalaje

Greutate   

(kg sau litri)

Faină albă de grâu

pungă de 1 kg.

1

1,000

Mălai

pungă de 1 kg.

2

2,000

Paste făinoase

pungă de 400 g.

1

0,400

Ulei

sticlă din plastic de 1 l.

2

2,000

Zahăr

pungă de 1 kg.

1

1,000

Conservă carne de vita

cutie metalică de 300 g.

1

0,300

  Conservă pateu  de ficat de porc

cutie metalică de 200 g.

1

0,200

Orez

pungă de 1 kg.

1

1,000

  Conservă de pasta de tomate

cutie metalică de 400 g.

1

0,400

Fasole boabe

pungă de 500 g.

1

0,500

Total

12

8,800

Pentru relaţii suplimentare – va invitam la sediul primariei ,  biroul de asistenta sociala

 

Tipărire Email