Informare privind Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice

Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha din 16.11.2016

În vigoare de la 23.11.2016

Art. 1.

 

(1) Acordarea ajutorului de stat prevăzut de prezenta procedură se realizează la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia, care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei unităţi administrativ- teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

(2) Titularul dreptului de proprietate depune anual, până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic nominalizat următoarele documente:

a) cerere;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;

e) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu desfăşoară activitate economică potrivit art. 5 lit. b) din schemă.

(3) În situaţia în care apar modificări în ceea ce priveşte documentaţia prevăzută la alin. (2), titularul dreptului de proprietate are obligaţia actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.

(4) Pentru anul de referinţă 2016, documentaţia prevăzută la alin. (2) se depune în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2.

(1) În situaţia în care documentaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) este conformă, ocolul silvic întocmeşte cererea de decontare şi fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, semnate de şeful ocolului silvic.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit, în vederea decontării, trimestrial, în primele 10 zile ale trimestrului următor, structurii teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi contractul de servicii silvice/administrare, cu dovada că acesta a fost înregistrat la garda forestieră, se transmit anual, la prima cerere de decontare.

 

(4) Pentru anul de referinţă 2016, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit de către ocolul silvic structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în vederea decontării, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (4).

(5) Pentru anul de referinţă 2016, prevederile art. 3 se aplică corespunzător.

Art. 3.

(1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi, în situaţia în care sunt conforme, procedează astfel:

a) inspectorul-şef avizează fişa de calcul;

b) întocmeşte decontul justificativ privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile a fondului forestier, conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

c) transmite documentaţia, centralizat pe ocoale silvice, cu adresă de înaintare către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 10 zile.

(2) În situaţia în care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură constată neconformităţi în documentele prevăzute de art. 1 alin. (2), solicită ocolului silvic care asigură serviciile silvice clarificări, informaţii sau documente suplimentare, după caz, returnează pentru refacere sau respinge motivat documentaţia depusă.

(3) Documentaţia care se transmite către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cuprinde următoarele:

a) cererea de decontare;

b) fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, întocmită de ocolul silvic nominalizat care efectuează serviciile silvice, avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) formularul de decont justificativ.

(4) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentaţia prevăzută la alin. (3) şi o transmite, pentru realizarea deconturilor aferente, direcţiei care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Un exemplar, în copie, al documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează şi de către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Art. 4.

(1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură primeşte şi analizează documentaţia şi transmite plăţile către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care efectuează plăţile către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, în condiţiile legii.

(2) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (3), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din alocaţiile bugetare pentru administrare sau servicii silvice se îndosariază distinct şi se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.

(3) Plăţile efectuate din alocaţiile bugetare sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5.

Calculul alocaţiilor bugetare destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier se face conform metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

 

 

 

ANEXA Nr. 1la procedură

   
 

Se avizează
Inspector-şef,
. . . . . . . . . .

 

FIŞA DE CALCUL
al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice

           
 

Nr. crt.

Suprafaţa 
- ha -

Suprafaţa pe forme de relief 
- ha -

Valoarea unitară/ha

Valoarea totală 
- lei -

     

câmpie

   
     

deal

   
     

munte

   
 

Total

       
     
 

Şeful ocolului silvic,
. . . . . . . . . .

 
 

 

 

 

ANEXA Nr. 2la procedură

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Garda Forestieră . . . . . . . . . .

 

- model -

DECONT JUSTIFICATIV*)
pe trimestrul . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . .

*) Se întocmeşte un decont pentru toate persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice şi pentru ale căror păduri sunt asigurate serviciile silvice de acelaşi ocol silvic.

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice:

judeţul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., Ocolul silvic . . . . . . . . . .

2. Beneficiarii lucrării:

                   
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Tipul, nr. şi data actului de proprietate

Nr. şi data contractului de servicii silvice/administrare

UP

ua

Suprafaţa 
- ha -

Valoarea 
- lei -

                   
                   
                   
   

Total

             
 

3. Ocolul silvic care realizează serviciile silvice:

Denumirea . . . . . . . . . .

Sediul: comuna/oraşul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor . . . . . . . . . .

Numărul unic de înregistrare fiscală . . . . . . . . . .

Contul ocolului silvic în care se transmit sumele . . . . . . . . . .

     
 

Inspector-şef,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
L.S./S.S.

Şeful serviciului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 3la procedură

METODOLOGIE
de calcul al cheltuielilor destinate serviciilor silvice pentru proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu desfăşoară activităţi economice, cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 ha

Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se calculează cu formula:

Vtss = Vss * Sp

Sp - suprafaţa aflată în proprietate - ha;

Vss = [(Csmbe * 12/Smc) + Ca * 12/Smc] * 110%;

Vss - contravaloarea serviciilor silvice/an/hectar - lei

Csmbe - câştigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna iunie a anului precedent efectuării administrării - lei;

Smc - suprafaţa medie a unui canton silvic, respectiv:

- 400 ha în zona de câmpie; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine < de 300 m;

- 800 ha în zona de deal; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine cuprinsă între 301 şi 800 m;

- 1.300 ha în zona de munte; se încadrează terenurile forestiere cu altitudine > de 800 m;

Ca - valoare cote angajator aferente Csmbe - lei;

10% - cheltuieli indirecte.

 

Tipărire Email