H O T Ă R Â R E A Nr.112 privind trecerea  fondului  forestier aparținând Comunei Iara  în  proprietate publică a Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara  

H O T Ă R Â R E A Nr.112

privind trecerea  fondului  forestier aparținând Comunei Iara  în  proprietate publică a Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara  

 

        Consiliul Local al Comunei Iara, jud Cluj întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.11.2019:

             Având în vedere :

       - Amenajamentul Silvic intrat in vigoare la data de 01.01.2017

- Referatul de specialitate nr. 6089 din 15.11.2019 

            - Referatul de aprobare  nr. 6088 din 15.11.2019

            - Avizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara

                      Tinând cont de prevederile:

- Art. 136 alin. (2) şi (3)  din Constituţia României

- Art. 860 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

- art. 5 din Legea 18/1991, Legea  Fondului Funciar;

             -Art. 129, alin (2), lit. c), alin. (6), lit. b), alin. 14, art. 108, lit. e, art. 289,  art 300 și, anexa 4 pct. 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;                             

            În temeiul  art. 133, alin. 1, art. 139 alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;                             

 

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta hotărâre:

 

                         Art.1. Se aprobă trecerea fondului   forestier  Comunei Iara în suprafată de 920,11 ha în  domeniul public  al Comunei Iara și în administrarea Consiliului Local Iara

                        Art. 2  Se aprobă completarea cu 9 poziţii a inventarul bunurilor care alcătuiesc  domeniul public al comunei Iara , jud. Cluj aprobat prin HCL nr.117/24.10.2017, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă   din prezenta hotărâre                  

                       Art.3.  Dupa trecerea terenului forestier aparținând Comunei Iara în suprafată de 920,11 ha în  proprietatea  publică, Consiliul Local Iara  își va actualiza corespunzător datele din evidența cantitativ valorică a inventarului domeniului public.                        

                      Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Iara.

                      Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro .  

Adoptata la data de 21.11.2019

 

Nr.Consilieri alesi :---13----

Nr.Consilieri prezenti:---10—

Nr.voturi”pentru”--10---

Nr.voturi „contra”----------

Nr.voturi „abtineri”----------

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA :                                           Contrasemneaza :

             Consilier ,                                                           Secretarul  general al Comuei Iara,

       Boca Ioan -Ilie                                                          Drăghiciu Petruța Mariana   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 1

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                     COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA                           

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                                                             INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUESC

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI IARA                                                                                                                                              DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI IARA

COMUNA  IARA                                                                                                                                                                            Însușit de Consiliul al comunei Iara,

e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.                                                                                                                                                                 prin HCL nr. 112/21.11.2019                                   

tel/fax:0264/273;   Fax: 0374.093.428                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                  Primar,

                            Popa Ioan Dorin

 

 

 

 Lista care Completează INVENTARUL BUNURILOR

CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC   -

 

Secțiunea I

Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz al dării în folosință

    Valoare de inventar

Situația juridică actuală

 

0

1

2

3

4

5

6

 

1.

8.2.6

 Teren Forestier

Surduc  /comuna Iara

 Suprafaţă = 59 Ha  în tarlaua 86

2004

353.580,10 lei

 T.P. nr.130/2004

 

2.

8.2.6

Teren Forestier

Borzeşti /comuna Iara

 Suprafaţă = 89,30Ha în tarlaua 86

2003

1.042.471,90 lei

T.P nr. 44/23.07.2003

 

3.

8.2.6

Teren Forestier

Borzeşti/Comuna Iara

 Suprafaţă =30,40 Ha în tarlaua 86

2007

354.884,06 lei

T.P. nr. 231/2007

 

4.

8.2.6

Teren Forestier

Surduc, Buru/ Comuna Iara

Suprafaţa totala= 64,00 Ha din care:

27,30 Ha în tarlaua 86;

36,70 Ha în tarlaua 96

2006

383.544,53 lei

T.P. nr. 201/2006

 

5.

8.2.6

Teren Forestier

Valea Ierii /Comuna Valea Ierii

Suprafaţa  totală =303,300 din care:

139,80 Ha în tarlaua 32 ;

47,90 Ha în tarlaua 34;

115,60Ha în tarlaua 36

 

2004

3.155.548,30 lei

 T.P. nr. 40/2004

 

6.

8.2.6

Teren Forestier

Valea Ierii /Comuna Valea Ierii

 Suprafaţa =235,60 Ha  în tarlaua 29

2003

2.451.194,13 lei

T.P. nr. 30/2003

 

7

8.2.6

Teren Forestier

Valea Ierii /Comuna Valea Ierii

Suprafaţă totală =65,77 Ha din care:

5,8523 Ha în Tarlaua 333;

37,5377 Ha in tarlaua 333,

22,3800 Ha în tarlaua 333

2012

684.274,35 lei

T.P. nr. 22995/2012

 

8

8.2.6

Păsune

Buru /Iara

70 Ha în tarlaua 86

2006

817.167,14 lei

T.P. nr.3210/1539/2006 – păşune impădurită

 

9

8.2.6

Teren Forestier

Iara /Iara

Suprafata 2,74 ha în tarlaua 86

2007

31.985,91 lei

T.P. 221/2007

 

 

PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                     SECRETARUL Comunei Iara

            BOCA IOAN-ILIE                                                                                                                                      Drăghiciu Petruţa Mariana

 

Tipărire Email

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates