H.C.L.   nr. 72 din 03.08. 2016 privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA

 

H O T A R A R E A  Nr. 72

din 03.08. 2016

privind aprobarea unor modificări în cadrul societății ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat

           

Consiliul Local IARA,

In vederea aprobarii unor modificări în cadrul societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., societate in care comuna detine calitatea de asociat;

Tinand cont de prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.31/1990 a societatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Fiind indeplinite prevederile art.43 si urmatoarele din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administratiei publice locale  nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

                                               H O T A R A S T E:

 

           Art.1 - Se aproba modificarile aduse actului constitutiv al societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., modificari referitoare la urmatoarele:

- revocarea vechiului administrator DOLHA SIMION si numirea unui nou administrator in persoana d-lui GAJA NICU-NICOLAE, CNP 1570516126191;

- completarea obiectului secundar de activitate cu urmatoarele activitati, conform Cod CAEN rev.2: 0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii; 3900 - Activitati si servicii de decontaminare;  4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a terenului; 4942- Servicii de mutare; 7112 - Activităti de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice; 8121- Activitati generale de curatenie a cladirilor; 8122- Activitati specializate de curatenie; 8129- Alte activitati de curatenie; 8130 - Activităţi de întreţinere  peisagistică; 8292 - Activităţi de ambalare;  

- cooptarea ca asociati a comunelor Ciurila și Petreștii de Jos din Judetul Cluj - prin cesionarea partială de parti sociale facuta de Comuna Mihai Viteazu din Judetul Cluj (adica, cesionarea de catre asociatul Comuna Mihai Viteazu a 100 de parti sociale catre Comuna Petrestii de Jos, Judeţul Cluj si a 100 de parti sociale catre comuna Ciurila, judetul Cluj, la valoarea nominala de 10 lei ficare parte sociala).

Art.2 - Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L., conform modificarilor de mai sus si conform anexei – act constitutiv actualizat, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul sau viceprimarul comunei.

Art.4 - Prezenta se comunica celor de la art.3, societatii ECO 5 ARDEAL S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

 

Numar total consilieri C.L. 13                                                Președinte de ședință,

Consilieri prezenți 11                          

Voturi pentru _11__                                                              POP VASILE

Voturi împotrivă ___

Abțineri ___                                                                          Contrasemnează secretar,

 

                                                                                           ONACĂ OLIMPIU IOAN  

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates