H.C.L. nr. 87 din 31.10.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 87 din 31.10.2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2016,

                        Avand in vedere adresa nr.4999/31.10.2016, prin care serviciul de asistenta sociala propune redistribuirea unui numar de 327 cutii continand alimente, catre beneficiarii care figureaza pe listele initiale in ordinea prevazuta de articolul 3 din Hotararea nr. 799/2014

                        În temeiul prevederilor art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă redistribuirea unui numar de 327 cutii continand alimente, catre beneficiarii care figureaza pe listele initiale in ordinea prevazuta de articolul 3 din Hotararea nr. 799/2014 .

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieriprezenţi: _9_____

Nr.voturi “pentru”:_____9_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates