H.C.L. nr. 90 din 15.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 90 din 15.11.2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2016,

                        Avand in vedere solicitarea nr. 4748/17.10.2016 formulata de către Asociaţia Pro Măgura Ierii, respectiv adresa nr. 995/15.11.2016 emisă de Şcoala Gimnazială Iara

                        În temeiul prevederilor art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se ia act de decizia Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale din Iara luată în cadrul lucrărilor şedinţei din data de 14.11.2016,  prin care s-a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului Şcoala Măgura Ierii şi se exprimă acordul Consiliului Local al Comunei Iara în acest sens.

              Art.2 – Se aprobă iniţierea procedurilor legale subsecvente în vederea organizării unei licitaţii având ca obiect închirierea spaţiului fostei unităţi de învăţământ.

              Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates