H.C.L. nr. 91 din 15.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 91 din 15.11.2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2016,

                        Avand in vedere prevederile art.8 alin. (1) din Legea nr. 407/2006 a vanatorii si protectiei fondului cinegetic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile ulterioare precum si ale art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finantelepublice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

                        În temeiul prevederilor art. 36 alin.(7) lit.c) si ale  art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aproba inscrierea comunei Iara prin  Consiliul Local al Comunei Iara ca membru in Asociatia Proprietarilor de Terenuri Bonţida-Borşa. Membri asociati:

  • Comuna Borsa prin Consiliul Local Borsa
  • Comuna Dabaca prin Consiliul Local Dabaca
  • Comuna Bontida prin Consiliul Local Bontida
  • Comuna Iclod prin Consiliul Local Iclod
  • Comuna Baisoara prin Consiliul Local Baisoara
  • Comuna Valea Ierii prin Consiliul Local Valea Ierii

              Art.2 – (1) Scopul Asociatiei il reprezinta alegerea si propunerea gestionarului fondului de vanatoare 41 Valea Ierii cu care administratorul fondului cinegetic poate incheia contract de gestionare prin atribuirea dreptului de gestionare al faunei cinegetice direct, conform prevederilor legale.

                          (2) Asociatia Proprietarilor de Terenuri Bonţida-Borşa are ca obiectiv atribuirea directa de catre administratorul fondului cinegetic a dreptului de gestionare cinegetica din cuprinsul fondurilor de vanatoare indicate anterior, catre Asociatia de Vanatoare Zdroba.

              Art.3 – Se mandateaza primarul comunei Iara ca reprezentant din partea Consiliul Local al Comunei Iara in relatia cu Asociatia Proprietarilor de Terenuri Bonţida-Borşa .

              Art.4 – Patrimoniul initial al asociatiei este de 600 lei si este constituit din aportul in numerar, in parti egale, ale membrilor fondatori.

              Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul comunei Iara.

              Art.6 – In baza hotararii adoptate se va redacta cerere de inscriere in Asociatia Proprietarilor de Terenuri Bonţida-Borşa.

            Art.7 – Prezenta se va comunica:

  • Institutiei Prefectului - Judetul Cluj
  • Primarului comunei Iara
  • Asociatiei Proprietarilor de Terenuri Bonţida-Borşa

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates