H.C.L. nr. 92 din 15.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 92 din 15.11.2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2016,

                        Avand in vedere referatul nr.5256/15.11.2016 formulata de dl. Ursulean Lucian in calitate de viceprimar al comunei Iara prin care se solicita consiliului local asigurarea necesarului de lemn de foc pentru sediile primariei, PAPI, statiei de pompare a apei potabile respectiv a bazei sportive pentru sezonul hibernal 2016/2017,

                        În temeiul prevederilor art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei  in vederea achizitionarii de lemn de foc in cantitate totala de 150 ms pentru asigurarea incalzirii cladirilor mentionate .

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieriprezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates