H.C.L. nr. 93 din 15.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 93 din 15.11.2016

 

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2016,

                        Având în vedere solicitarea nr.5000/01.11.2016 formulată de către SC LIDAS PROD SRL,

                        În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

              Art.1  Se aproba, incepand cu data de 01.11.2016, rezilierea de comun acord a contractului de locaţiune incheiat cu SC LIDAS PROD SRL .

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

              Art.3  Prezenta se va comunica Institutiei Prefectului judetul Cluj, primarului comunei Iara respectiv SC LIDAS PROD SRL.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  SECRETAR,

 

                       URSULEAN LUCIAN                                               ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates