H.C.L. nr. 96 din 15.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

 

 

 

HOTĂRÂREA

NR. 96 din 15.11.2016

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.11.2016,

                        Avand in vedere corespondenta dintre Comuna Iara si Ocolul Silvic Turda prin care s-a decis inlocuirea cadrului juridic actual al raporturilor contractuale bilaterale,

                        În temeiul prevederilor art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

              Art.1 - Se aprobă rezilierea contractului-cadru de administrare existent intre Comuna Iara si O.S.Turda, cu incepere de la 01.01.2017.

              Art.2 – Se aproba incheierea, incepand cu data de 01.01.2017, a unui contract-cadru de prestari servicii silvice in care Comuna Iara sa aiba calitatea de beneficiar respectiv Directia Silvica Cluj prin O.S.Turda sa aiba calitatea de prestator.

              Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieriprezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates