H.C.L. nr. 97 din data de 27.12.2016 privind aprobarea unei rectificări bugetare

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  97

din data de 27.12.2016

 

privind aprobarea unei rectificări bugetare

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  27.12.2016,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens la data de 16.12.2016

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea golului temporar de casă cu suma de 30.000 lei pe anul 2016 din excedentul anului 2015.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __7____

Nr.voturi “pentru”:___7______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

     URSULEAN LUCIAN                                                          Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates