H.C.L. nr  98 din data de 27.12.2016 privind aprobarea decontului abonamentelor cadrelor didactice

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  98

din data de 27.12.2016

 

privind aprobarea decontului abonamentelor cadrelor didactice

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta extraordinara la data de  27.12.2016,

            Având în vedere adresa nr.1021/07.12.2016 emisă de Școala Gimnazială Iara,

            În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1  -  Se aprobă alocarea sumei de 1422 lei aferenta cheltuielilor de naveta avansate de catre personalul didactic si cel didactic auxiliar aferent lunii noiembrie 2016, in vederea decontarii acestora.

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _7_____

Nr.voturi “pentru”:_____7_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            Ursulean Lucian Vasile                                                     Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates