H.C.L. nr. 99 din data de 27.12.2016 privind aprobarea rețelei de învățământ pentru anul școlar 2017-2018

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  99

din data de 27.12.2016

 

privind aprobarea rețelei de învățământ pentru anul școlar 2017-2018

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta extraordinara la data de  27.12.2016,

            Având în vedere adresa nr.1045/27.12.2016 emisă de Școala Gimnazială Iara,

            În temeiul prevederilor art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1  -  Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2017-2018, după cum urmează:

  •  Şcoala Gimnazială Iara comuna Iara – unitate cu personalitate juridică
  •  Şcoala Primară Agriş comuna Iara – structură (ciclu primar)

 

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _7_____

Nr.voturi “pentru”:_____7_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            Ursulean Lucian Vasile                                                     Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates