H.C.L. NR. 100 din data de 29.12.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Taxe locale 2017.pdf)Taxe locale 2017.pdf[ ]2759 kB

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  100

din data de 29.12.2016

 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta extraordinara la data de  29.12.2016,

            Având în vedere proiectul de hotarare intocmit in acest sens, prevederile art.495 lit.f) din L.nr.227/2015 privind codul fiscal,

            În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b) și art. 68 din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1  -  Se aprobă impozitele și taxele locale aferente anului 2017 conform anexei la prezenta.

 

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _13_____

Nr.voturi “pentru”:_____13_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            Ursulean Lucian Vasile                                                     Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates