H.C.L. nr. 102 din 29.12.2016 privind încheierea unui contract-cadru de prestari servicii silvice

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Adresa Ocol Silvic.pdf)Adresa Ocol Silvic.pdf[ ]154 kB

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

NR. 102 din 29.12.2016

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016,

                        Avand in vedere corespondenta dintre Comuna Iara si Ocolul Silvic Turda prin care s-a decis inlocuirea cadrului juridic actual al raporturilor contractuale bilaterale, respectiv adresa nr.11521/28.12.2016 emisa de O.S. Turda prin care se comunica oferta de pret pentru c/valoare servicii de paza si servicii silvice,

                        În temeiul prevederilor art. 45 (1) din L.nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              Art.1 - Se aproba incheierea, incepand cu data de 01.01.2017, a unui contract-cadru de prestari servicii silvice in care Comuna Iara sa aiba calitatea de beneficiar respectiv Directia Silvica Cluj prin O.S.Turda sa aiba calitatea de prestator, la pretul de 48 lei/ha/an.

              Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează  primarul.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie  coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieriprezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:____13______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR,

 

               URSULEAN LUCIAN                                                     ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates