H.C.L. nr. 103 din 29.12.2016 privind aprobarea unei teme de proiectare


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 103

Din 29.12.2016

privind aprobarea unei teme de proiectare

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016 ,

            Ţinând seama de prevederile temei de proiectare ”Modernizare si extindere  retea de  alimentare cu apa si de canalizare menajera în localitatea Iara”            

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se aprobă tema de proiectare ” Modernizare si extindere  retea de  alimentare cu apa si de canalizare menajera în localitatea Iara ”.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

URSULEAN LUCIAN                                                   SECRETAR                                                                                                                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates