H.C.L. nr. 105 din 29.12.2016 privind emiterea unui aviz favorabil executare lucrări DC 102 Iara-Masca


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 105

Din 29.12.2016

privind emiterea unui aviz favorabil

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016 ,

            Ţinând seama de prevederile certificatului de urbanism nr.776/16.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca comuna Iara județul Cluj    

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se avizează executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.776/16.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca comuna Iara județul Cluj si a documentațiilor conexe.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

URSULEAN LUCIAN                                                                      SECRETAR                                       

                                                                                                 ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                                    

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates