H.C.L. nr. 106 din 29.12.2016 privind aprobarea alocării unei sume


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR. 106

Din 29.12.2016

privind aprobarea alocării unei sume

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016 ,

            Ţinând seama de cererile nr. 3944/16.08.2016 formulata de Lung Dumitru, respectiv nr.3945/16.08.2016 formulată de Bălaj Iuliu           

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se aprobă alocarea sumei de 200 lei/cuplu pentru un număr de 2 cupluri de vârstnici care au împlinit 50 de ani de la căsătorie în cursul anului 2016, conform tabelului anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

URSULEAN LUCIAN                               SECRETAR                                                                                                                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                                                                                                                                              

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates