​H.C.L. nr. 107 din 29.12.2016 privind informarea cu privire la aprobarea executiilor bugetare

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Trimestrul 1.pdf)Trimestrul 1.pdf[ ]826 kB
Download-ează fișierul (Trimestrul 2.pdf)Trimestrul 2.pdf[ ]798 kB
Download-ează fișierul (Trimestrul 3.pdf)Trimestrul 3.pdf[ ]1159 kB


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 107

Din 29.12.2016

privind informarea cu privire la aprobarea executiilor bugetare

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.12.2016 ,

            Ţinând seama de adresa nr. 5711/20.12.2016 formulata de compartimentul contabilitate,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se aprobă executiile bugetare trimestriale, la data de 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016 conform contului de executie bugetara anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:___13_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

URSULEAN LUCIAN                                                   SECRETAR                                                                                                                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                                                                                                                                                                     

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates