H.C.L.NR.  1 din data de 06.01.2017 privind aprobarea unei acoperiri a deficitului bugetar

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  1

din data de 06.01.2017

 

privind aprobarea unei acoperiri a deficitului bugetar

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta extraordinara la data de  06.01.2017,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens la data de 06.01.2017

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar la Sursa A – Secțiunea Dezvoltare cu suma de 68.009,27 lei pe anul 2017 din excedentul anilor anteriori.

Art. 2. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar la Sursa E – Secțiunea Funcționare cu suma de 76.646,08 lei pe anul 2017 din excedentul anilor anteriori.

Art. 3. Acoperirea golului temporar de casă la Sursa A – Secțiunea Funcționare cu suma de 60.000 lei.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __7____

Nr.voturi “pentru”:___7______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

                                                                    

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates