H.C.L. nr. 2 din 19.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 2

Din 19.01.2017

 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

 

 

                        Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinara din data de 19.01.2017,

                        Având în vedere propunerea făcută ca dl. Mureşan Adrian  să devină preşedinte de şedinţă al  consiliul local;

                        Văzând prevederile art.35 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art.4 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

                        În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se alege ca preşedinte de şedinţă pentru 3 luni dl. Mureşan Adrian .                             .

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __13____

Nr.voturi “pentru”:_____13____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

                        Presedinte de şedinţă                                                      Secretar UAT

                     MUREŞAN ADRIAN                                                  ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates