H.C.L. nr. 3 din 19.01.2017 privind prelungirea  contractului  de mandat din data de 01.11.2015 al  firmei La Sala Parc


              ROMÂNIA                                                                                                         

           JUDEŢUL CLUJ                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3

Din 19.01.2017

 

Privind prelungirea  contractului  de mandat din data de 01.11.2015 al  firmei La Sala Parc

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 19.01.2017,

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

                                                HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.- Se aprobă prelungirea  contractului de mandat încheiat la data de 01.11.2011 cu administratorul firmei   La Sala Parc, doamna Bica Mirela-Ioana  cu încă an adică până la data de 31.12.2017 , si cu prezentarea la fiecare 3 luni a unei balanțe financiar-contabile.

                        Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:_____7_____

Nr. Voturi “contra”:____1______

Nr.Voturi “abţineri”:___4______

 

Preşedinte de şedinţă                                                                                       Contrasemnat,         

             MUREŞAN ADRIAN                                                           ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates