H.C.L.  nr. 4 privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,

 

            R  O  M  A  N  I  A                                                                  

            JUDETUL CLUJ                                                                                                                     

              COMUNA IARA                                                                    

            CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E A  NR. 4

privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj, cu privire la incheierea  de contracte prestari servicii  da salubrizare a desurilor menajere, constand in colectarea si transportul la statia de sortare si transfer din comuna Iara, ale persoanelor fizice si juridice  de pe raza comunei Iara ,incepand cu data de 1 ianuarie 2017

 

 

 

 Consiliul Local Iara întrunit în ședință ordinară  în data de 19.01.2017

 

Văzând  raportul aparatului de  specialitate  privind stabilirea tarifelor si a taxelor speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj, cu privire la incheierea  de contracte prestari servicii  da salubrizare a desurilor menajere, constand in colectarea si transportul la statia de sortare si transfer din comuna Iara, ale persoanelor fizice si juridice  de pe raza comunei Iara ,incepand cu data de 1 iaunuarie 2017

In baza prevederilor

  • art. 25 si art. 26, cap.V,  din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localitatilor
  • art. 43, alin. 2 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Iara

     Luand act de prevederile art.. 36 alin.6 punctul 9, ,14,  a art. 44-45  ale art. 115, alin.1 lit.b, din din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,privind adminsitratia publica locala

HOTĂREȘTE

 

                    Art. 1     Se  stabilesc tarifele si  taxele speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara,jud.Cluj, cu privire la incheierea  de contracte prestari servicii  da salubrizare a desurilor menajere, constand in colectarea si transportul la statia de sortare si transfer din comuna Iara, ale persoanelor fizice si juridice  de pe raza comunei Iara ,incepoand cu data de 1 ianuarie 2017, dupa cum urmeaza

 

Taxare/cant. Generata/mc/ gospodarie/lei

observatii

Fara TVA

1mc=16,66 lei

 

Cu TVA 19%

1 mc = 20 lei

Pubela de 240 l,saptamanal/luna = 1 mc

Fara TVA

0,50mc = 8,33 lei

 

Cu TVA 19%

0,50 mc = 10 lei

Pubela de 120 l/saptamanal/luna = 0,50 mc

Cu TVA 19%

1 mc=60 lei(voluminoase)

 

 

     Art. 2   (1) se aproba obligativitatea incheierii contractelor de prestari servicii de salubritate pentru persoane fizice, persoane juridice si cele nou infiintate

                 (2)Cetatenii care dețin case de vacanță  vor achiata ,  o taxa in cuantum de __10__ lei/luna

                        (3)Pentru imobilele nelocuite de pe raza comunei Iara , unde unde nu locuieste permanent nicio persoana, se va institui o taxa  speciala care se va incasa prin serviciul de impozite si taxe din primarie, pe baza unei cereri scrise,in cuantum de __1__ lei/luna

                        (4) pentru cetatenii care locuiesc pe strazi unde operatorul serviciului de salubrizare nu are acces, se va reduce tarifele de salubrizare  în funcție de distanța dintre locuinta si  europubele după cum urmează: a) pentru o distanță de până la  50 m tariful se reduce cu 25%

                 b) pentru o distanță cuprinsă între 50m si 100 m tariful se reduce cu 50%

                 c) pentru o distanță mai mare de 100 m tariful se reduce cu 75%

                        (5) pentru imobilele  cu mai multi mostenitori se imparte taxa corespunzatoare proportional cu numarul de mostenitori

 

         Art. 3   (1) pentru persoanele care refuza incheierea contractului de prestare de serviciu de salubritate cu operatorul de salubritate, Consiliul Local Iara va stabili amenzi lunar până la încheierea unui asemenea contract

                       (2) Consiliul Local Iara va stabili amenzi și pentru persoanele care vor depozita deșeurile în locuri neamenajate.

            Art. 4 Ajustarea sau modificarea  ulterioara a taxelor/tarifelor se face prin HCL sal comunei Iara, la solicitarea operatorului, cu respectarea normelor metodologice aprobate de ANRSC

 

            Art. 5 Operatorul serviciului de salubrizare din comuna Iara , va comunica comunei Iara, pana la ultima zi lucratoare a fiecarei luni, lista utilizatorilor identificati fara contract de prestari servicii de salubritate in vederea instituirii pe seama acestora a amenzilor.

 

            Art. 6 (1) Se aproba obligativitatea colectarii selective din poarta in poarta a deseurilor reciclabile de catre operatorul de salubritate, in recipiente destinate acestui scop(saci), care vor fi pusi la dispozitia beneficiarilor de catre operatorul de salubritate, , conform Legii nr. 101/2006,Legea serviciului de salubrizare, art. 2 alin.6, cu modificarile si completarile ulterioare

                        (2) Se aproba obligativitatea colectarii separate a deseurilor biodegradabile  (frunze,crengi,verdeturi) de la populatie, in conformitate cu preevderile art. 2 alin.7 din legea nr. 101/2006, Legea serviciului public de salubrizare

                        (3) se aproba obligativitatea colectarii separate a desurilor voluminoase  provenite din constructii (demolari, molozuri,mobilier, etc.)

                        (4) se aproba obligativitatea achitarii facturilor emise de catre operatorul de salubritate,intocmite in urma colecatarii desurilor menajere de pe domeniul publiic al comunei Iara

 

Art. 7. -  Prezenta hotarare se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judeţului Cluj, Sc  Eco 5 Ardeal Srl, si se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare

            În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

                             

 

                        Președinte de ședință                                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

                                                                                                                      Comunei Iara

                          MUREȘAN ADRIAN                                                                  Onacă Olimpiu Ioan                                   

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates