H.C.L. nr. 5 privind aprobarea debransării/rebranșării și a tarifelor de debranşare/rebranşare pentru utilizatorii rău-platnici la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare începând cu data de 01.01.2017

 

R  O  M  A  N  I  A

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

  • CONSILIUL LOCAL –

 

          H O T Ă R Â R E A Nr.5

 

privind aprobarea debransării/rebranșării și a tarifelor de debranşare/rebranşare pentru utilizatorii rău-platnici la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare începând cu data de 01.01.2017

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în şedință  ordinară la data de  19.01.2017,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens  din  data de 17.01.2017

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

In temeiul art.36, alin 6, lit.a, pct.14 si art.45 din din Legea nr. 215/2001- republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

HOTĂREŞTE

 

             Art.1. Se aprobă debranşare a utilizatorilor rău platnici care au datorii la plata apei furnizate mai mari de 1000 lei.

            Art. 2. Se aproba tarifele de debranşare/rebranşare a utilizatorilor serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare din comuna Iara în caz de debranşare/rebranşare a utilizatorilor rau platnici şi a consumatorilor fraudulosi (bransamente ilegale) astfel:

Tarif

debransare/rebransare

utilizatori

Persoane fizice

Persoane juridice

Cu ridicare apometru

300 lei fără TVA

300 lei fără TVA

Ca săpătura şi refacere carosabil

500 lei fără TVA

700 lei fără TVA

  Art.3 Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnat,

                        MUREȘAN ADRIAN                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

                                                                                                                     

           

                                                                                               

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates