H.C.L.  nr.  6 din data de 19.01.2017 privind aprobarea cuprinderii în bugetul local al personalului de la compartiment bază sportivă începând cu data de 01.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  6

din data de 19.01.2017

 

privind aprobarea cuprinderii în bugetul local al personalului de la compartiment bază sportivă începând cu data de 01.01.2017

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit în şedință  ordinară la data de  19.01.2017,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens nr.164 din  data de 16.01.2017

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea  a patru angajaţi de la compartimentul bază sportivă –Buget Subvenţii şi Venituri Proprii Sectiunea E la Buget Local Sectiunea A, începând cu data de 01.01.2017, acestia având sarcini în administrarea domeniului public si privat.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul și Compartimentul Contabilitate alComunei  Iara

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN ADRIAN                                                     Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates