H.C.L. nr. 7 din 19.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

Nr.7 /19.01.2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.01.2017

            Având în vedere solicitarea nr. 45/04.01.2017 formulată de către d-nul doctor Gherghel Bogdan , coordonator la Centrul dee Sănătate  Iara  ,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei 5000 lei , în vederea achiziţionării materialului lemnos necsar pentru încălzirea Centrului de Sănătate Iara .

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,             

MUREȘAN ADRIAN                       

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates