H.C.L.   nr.  8 din data de 19.01.2017 privind aprobarea  temelor  de proiectare având ca obiect având ca obiect refacere DC 104 Iara -Făgetu Ierii , respectiv refacere  DC 102 A Iara Cacova-Ierii , după calamităţi 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  8

din data de 19.01.2017

privind aprobarea  temelor  de proiectare având ca obiect

având ca obiect refacere DC 104 Iara -Făgetu Ierii , respectiv refacere  DC 102 A Iara Cacova-Ierii , după calamităţi 

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  19.01.2017,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens,

Având în vedere prevederile art.36 (4) lit.a  din L. nr.215/2001 a administrației publice locale

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă tema de proiectare”Refacere drum comunal DC 104(pietruit) distrus-rupere cale de rulare prin îndepărtarea pietrişului , maluri surpate părău Făget(necadastrat)-700m (circulaţie doar pietonală) localitatea Făgetu-Ierii”.

Art. 2. Se aprobă tema de proiectarea „ Refacere drum comunal DC102A (asfalt) distrus 50 m (parte carosabilă rupata subspălat) şi podeţ tubular diam.800 distrus, domeniul public al comunei (punere în siguranţă infrastructura –DC102A)-localitatea Cacova-Ierii

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREȘAN ADRIAN                                                     Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates