H.C.L. nr.9 din 19.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

Nr.9 /19.01.2017

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.01.2017

            Având în vedere proiectul de hotărâre  formulat de către responsabil SVSU,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1. Se aprobă alocarea cantității de 1000 l motorină trimestrial pentru buldoexcavatorul din dotarea primăriei,și suplimentarea cantitătii cu 20% în cazul apariției unor  situații de urgență în vederea acoperirii necesarului de consum până la data de 31.12.2017.

             Art.2. Eventualul excedent de combustibil constatat la termenul menționat la articolul anterior, se va reporta pentru trimestru/trimestrele următoare.

             Art.3. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,             

MUREȘAN ADRIAN                     

                                                                                                            Contrasemnat,                     

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates