H.C.L.   nr. 10 din 10.02.2017 privind modificarea H.C.L. Iara nr. 4/19.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 10

DIN 10.02.2017

Privind modificarea H.C.L. Iara nr. 4/19.01.2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de10.02.2017,

Luând în dezbatere  proiectul de hotărâre de modificare a tarifelor de salubrizare aprobate prin HCL nr.4/19.01.2017

                        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) respectiv alin. (2) lit.c), art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.-  Se aprobă modificarea  H.C.L. Iara nr.4/19.01.2017 după cum urmează:

La art. 1  –  Se stabilesc tarifele si taxele speciale de salubrizare la nivelul comunei Iara , judetul Cluj, cu privire la încheierea de contracte prestări servicii de salubrizare a deşeurilor menajere ale persoanelor fizice de pe raza comunei Iara începând cu data de 1 ianuarie 2017 după cum urmează   :

 

 

Tarif /1pers/luna

  Tarif /2pers/luna

Tarif /3 si mai multe persoane    pers/luna

  Observații

 Fără TVA

4 lei

           8  lei

10 lei

Pt. o cantitate de pâna la  0,240 mc/luna, fracție umedă (se colecteaza bilunar ) si fractie uscata în cantitate nelimitata(se colecteaza bilunar )

Fără TVA

7 lei

          11 lei

14 lei

Pt. o cantitate ce depășeste 0,240 mc/luna , fracție umedă (se colecteaza bilunar ) si fractie uscata în cantitate nelimitata(se colecteaza bilunar)

 

La art. 2 , al. (4)se va înlocui cu textul următor:

 Pentru persoanele juridice tariful va fi de 36,00 lei/mc/luna fără TVA cu obligativitatea încheierii contractului pentru o cantitate minima de 0, 250 mc/luna

  Restul prevederilor  HCL 4/19.01.2017  rămân neschimbate.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:____10_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

               POP VASILE                                                           SECRETARUL Comunei Iara

                                                                                                     Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates