H.C.L. nr. 12 din 10.02.2017 privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016


ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

 

HOTĂRÂREA NR. 12

Din 10.02.2017

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2016  precum şi darea de seamă la data de 31.12.2016

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară  în  data de 10.02.2017 ,

            Ţinând seama de  referatul nr. 499/07.02.2017 formulat de compartimentul contabilitate,din cadrul aparatului de specialitate al primarului         

            În temeiul prevederilor art.36, al.(4) lit.a din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

                        Art.l.- Se aprobă execuţia bugetară , la data de 31.12.2016 precum  şi darea de seama la data de 31.12.2016 conform contului de executie bugetara anexat.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin intermediul secretarului comunei şi primarului comunei  Iara şi Instituţiei  Prefectului Judeţului Cluj .

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnat, 

  POP VASILE                                                                                                                                                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                                              ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates