H.C.L.   nr.  15 din data de 10.02.2017 privind aprobarea  modificarii cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”începând cu data de 1 ianuarie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  15

din data de 10.02.2017

Privind aprobarea  modificarii cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL”începând cu data de 1 ianuarie 2017

 

Consiliul Local al Comunei Iara, întrunit in sedinta ordinară la data de  10.02.2017,

Având în vedere proiectul de hotărâre  întocmit în acest sens,

Având în vedere Hotărârea  AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL” nr. 4/21.09.2016

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art.44 al.(1)  din Legea nr.215/2001, republicată a administrației publice locale,

Luând act de prevederile art.36 al.(6), pct. 9 şi 14, a art.45, ale art115, al.(1)lit.b, al.(3),(5),(6) şi (7) din Legea nr.215/2001, rebublicată, a administraşiei publice locale

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea cuantumului cotizaţiei membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “5 ARDEAL” începând cu data de 1 ianuarie 2017, în cuantum de 2500 lei /an.

Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul  secretarului comunei , în termenul prevăzut de lege , primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Eco 5 Ardeal SRL şi ADI  “5 ARDEAL” se aduce la cunoştinţă  publică prin afişare.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __10____

Nr.voturi “pentru”:___10______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            POP VASILE                                                                   Onaca Olimpiu Ioan

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates