H.C.L.   nr. 16 din data de 10.02.2017 privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA    IARA

CONSILIUL LOCAL IARA

H O T Ă R Â R E A   N R. 16

din data de 10.02.2017

privind desemnarea reprezentantului COMUNEI IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

Consiliul Local al Comunei  IARA , întrunit în şedinţă ordinară  în data de 10.02.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  COMUNEI  IARA  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN  Cluj propus de  primarul comunei Iara ,

În conformitate cu prevederile:

            - art. 12 şi art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1. Se aprobă desemnarea d-lui Popa Ioan Dorin primarul  Comunei Iara în calitate de reprezentant al Comunei Iara  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 2. Începând cu data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

            Art. 3. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul   comunei Iara și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

            Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri se face prin  inermediul secretarului comunei, primarului comunei , Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

             POP VASILE                                                                      SECRETAR

                                                                                                 ONACĂ OLIMPIU IOAN  

                                                                                               

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates