H.C.L. nr.17 din data de 10.02.2017

 

 
   

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA Nr.17

Din data de 10.02.2017

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.02.2016

            Având în vedere solicitarea nr. 249/20.01.2017 formulată de către d-nul Deaş Alexandru Dinel şi Sas Găvrilă ,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 1 şi 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei cu titlu ajutor de urgenţă către d-nul Deaş Alexandru Dinel , în vederea acoperirii costurilor aferente deplasării pe ruta Borzeşti- Petreştii de Sus și retur în vederea transportului elevilor  Deaş Maria Timeia , Deaş Melinda Diana  şi Sas Emanuel Gabriel la şcoala.

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _10_____

Nr.voturi “pentru”:_____10_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                            

Preşedinte de şedinţă,            

   POP VASILE                 

                                                                                                            Contrasemnat,                   

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

 

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates