H.C.L. nr. 21 din 16.02.2017 privind modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  21

DIN 16.02.2017

Privind modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.02.2017,

            Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor necesare reabilitării Grădiniței Iara,

            În conformitate cu prevederile legale;

Conform prevederilor L.nr.287/2009 privind Codul Civil

În temeiul  art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. c) respectiv alin. (5), art.38 alin. (1) și alin. (2) lit. d), e), f) și h),  art.45, art. 126 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.-  Se aprobă modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al comunei Iara, anexă la H.C.L. Iara nr.83/30.09.2016, după cum urmează:

Poziția nr.18, 1.6.2. Clădire grădiniță Iara și teren aferent se modifică astfel:

Clădire grădiniță Iara și teren aferent: Iara, nr. 283, cărămidă, învelitoare lindab

S construcție = 280 mp , S teren = 346 mp, S totala = 626 mp, anul dării în folosință – 1951, valoare de inventar 300.120 lei.

Art.2.- Inventarul domeniului public al comunei Iara se va modifica exclusiv la poziția nr.18 cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj, Consiliului Județean Cluj pentru completarea și promovarea Hotărârii de Guvern privind atestarea domeniului public al Comunei Iara şi opiniei publice prin afișare.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:____12_____

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:_________

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                              SECRETARUL Comunei Iara

            MUREȘAN ADRIAN                                                    Onaca Olimpiu Ioan

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates