H.C.L. nr. 22 din 16.02.2017 privind aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Iara 2014-2020


ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                        

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR.22

Din 16.02.2017

Privind aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Iara 2014-2020

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2017,       

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,având în vedere prevederile :

  1. Art. 36 alin(1), (2), lit.b şi alin(4) lit. e Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Art. 25 lit g din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

Luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Iara în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 543/09.02.2017, de raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort , înregistrat sub nr. 542/09.02.2017

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

                        Art.l.- Se aprobă modificarea Strategiei  de Dezvoltare Locală a comunei Iara 2014-2020.

                        Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12____

Nr.voturi “pentru”:____12______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                      Contrasemnat, 

                                                                                      Secretar comună                                                                                                                                                                 MUREŞAN  ADRIAN                                           ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates