H.C.L. nr. 24 din 16.02.2017 cu privire la aprobarea Devizului general actualizat cu ocazia modificarii TVA la 19%, pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE Nr.24

 din 16.02.2017

 

cu privire la aprobarea Devizului general actualizat cu ocazia modificarii TVA la 19%, pentru obiectivul  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință extraordinară la data de 16.02.2017

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Programului Naţional de Dezvoltare Locala
  • Obiectivului de investitii  „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj ”
  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj”, conform Devizului General anexat la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Devizul General actualizat pe anul 2017 pentru   obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Mașca Comuna Iara județul Cluj” finantat in baza OUG 28 din 2013 pentru aprobarea Planului National de Dezvoltare Locala astfel:

 

            Valoare totala a obiectivului de investitii :                             2828444.44 lei  cu TVA

            Valoare eligibila (finantata de la bugetul se Stat):                 2633749.77  lei  cu TVA 

            Valoare neeligibila (cofinanta de la bugetul local) :                194694.67  lei cu TVA

            Total rest de executat                                              :              1644607.99  lei cu TVA

            Valoare eligibila (finantata de la bugetul se Stat    :              1595184.84  lei cu TVA       

            Valoare neeligibila (cofinanta de la bugetul local) :                  49423.15 lei cu TVA

 

Art. 3 – Conform Ordinului Nr. 1851/2013, Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __12____

Nr.voturi “pentru”:___12______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

            MUREŞAN IOAN  ADRIAN                                                   Onaca Olimpiu Ioan

           

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates