H nr. 25 din 07.03.2017 privind emiterea unui aviz favorabil

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

HOTĂRÂREA Nr.25

din 07.03.2017

privind emiterea unui aviz favorabil

Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa Extraordinară din data de 07.03.2017,

Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Cluj nr. 800/27.02.2017 și ținând seama de prevederile certificatului  de urbanism nr.90/06.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: „ ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI MODERNIZARE REABILITARE  DRUM JUDEȚEAN  DJ 107M LUNA DE SUS-BĂIȘOARA-BURU-LIMITA JUDEȚULUI ALBA KM 00+000 – KM 42”,

În temeiul prevederilor art.45 din Legea  nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

PROPUNE:

Art.l.- Se avizează executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.90/06.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: „ ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI MODERNIZARE REABILITARE  DRUM JUDEȚEAN  DJ 107M LUNA DE SUS-BĂIȘOARA-BURU-LIMITA JUDEȚULUI ALBA KM 00+000 – KM 42” si a documentațiilor conexe.

Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                           

Preşedinte de şedinţă,                               

               MUREȘAN IOAN  ADRIAN                                                                       Contrasemnat,                                                                                                            ONACĂ OLIMPIU IOAN                                                                                                                       

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates