H.C.L. nr. 27 din 07.03.2016 privind revocarea hotărâri de consiliu

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                      

 

 

HOTĂRÂREA NR.27

Din 07.03.2016

Privind revocarea hotărâri de consiliu

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extrordinară din data de 07.03.2016,

            Având în vedere adresa nr. 19388/21.02.2017emisă de către  Instituției Prefectului județului  Cluj din care reiese necesitatea revocării Hotararii nr.90/2016 a  Consiliului Local Iara datorită lipsei de temei legal 

             În temeiul prevederilor art.3 din Legea  554/2004 privind Contenciosul administrativ și  art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l.-  Se revocă prevederile HCL nr.60 adoptată în ședința din data de 15.11.2016 fiind lipsită de temei legal : Schimbarea destinație unității de învățământ Școala Măgura Ierii nu are avizul ministerului educației naționale.

Art.2.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11____

Nr.voturi “pentru”:_____11____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Secretar

                   MUREȘAN IOAN ADRIAN                               ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates