H.C.L. nr.  28 din data de 07.03.2017 privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

ROMÂNIA

JUDEŢUL  CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL  LOCAL  IARA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  28

din data de 07.03.2017

privind aprobarea decontarii c/val. abonamentelor cadrelor didactice

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  07.03.2017,

Luând în dezbatere solicitarea  nr.182/02.03.2017 formulată de Şcoala Gimnazială Iara

În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) lit. a,  pct. 1 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

H O T A R A Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de  1023 lei necesară pentru decontarea cheltuielilor de navetă ale cadrelor didactice care navetează la Iara, aferentă lunii februarie  2017.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Comunei Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates