H.C.L. nr. 29 din 07.03.2017 privind emiterea unui aviz favorabil

ROMÂNIA                                                                                                        

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL IARA                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 29

Din 07.03.2017

privind emiterea unui aviz favorabil

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 07.03.2017 ,

            Ţinând seama de prevederile certificatului de urbanism nr.803/20.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului întreținere drum pietruit prin stabilizare cu lianți hidraulici și strat de protecție din covor asfaltic pe drumul comunal DC 103 Iara-Agriș  comuna Iara județul Cluj      

            În temeiul prevederilor art.45 din L.nr.215/2001 republicată – Legea administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

                        Art.l.- Se avizează executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, conform prevederilor certificatului de urbanism nr.803/20.12.2016 emis de către Consiliul Județean Cluj în scopul: Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului întreținere drum pietruit prin stabilizare cu lianți hidraulici și strat de protecție din covor asfaltic pe drumul comunal DC 103 Iara-Agriș  comuna Iara județul Cluj si a documentațiilor conexe.

                        Art.2.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Cluj şi primarului comunei  Iara.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

                 MUREȘAN IOAN ADRIAN                                                   SECRETAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates