• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L. nr. 35 din 07.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul  „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj”

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE Nr.35

 din 07.03.2017

 

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici , pentru obiectivul  „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj”

 

Consiliul Local al Comunei Iara, județul Cluj, întrunit în ședință extraordinară la data de 07.03.2017

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Iara, Popa Ioan Dorin

Ţinând cont de prevederile:

  • Programului Naţional de Dezvoltare Locala

     -      Obiectivului de investitii  „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj”

  • Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
  • Prevederile art. nr. 36 alin. (2) lit. b) şi  lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
  • În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj ”, conform Devizului General anexat la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Devizul General a pentru   obiectivul de investitii „Extindere alimentare cu apa Cacova Ierii  Comuna Iara județul Cluj” astfel:

 

            Valoare totala a obiectivului de investitii                   - 4.088.102. lei inclusiv TVA    

            Valoarea eligibila – finanțată de la Bugetul de Stat  - 3.865.068   lei inclusiv TVA

            Valoarea neeligibila – finanțată de la Bugetul Local – 223.034   lei inclusiv TVA    

             

 

Art. 3 – Conform Ordinului Nr. 1851/2013, Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri  se încredinţează primarul Comunei Iara județul Cluj.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie coroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11______

Nr. Voturi “contra”:____.______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

 

  PREŞEDINTE  DE SEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL

Comunei Iara

MUREŞAN IOAN  ADRIAN                                                                Onaca Olimpiu Ioan

           

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates