• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L. nr. 36 din 07.03.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA Nr.36

Din data de 07.03.2017

 

 

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 07.03.2017

            Având în vedere solicitarea nr. 693/20.02.2017 formulată de către d-na Bodean Anamaria,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36 (6) pct. 2 şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1.   Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei cu titlu ajutor de urgenţă către d-na Bodean Anamaria pentru repararea locuinței în urma incediului avut loc în data de 16.02.2017

             Art.2. Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului, Secretarului comunei Iara;

 

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____6_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___5______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,            

                 MUREȘAN IOAN ADRIAN               

                                                                                                            Contrasemnat,                   

                                                                                                ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates