• Home
  • H.C.L. nr. 37  din data de 17.03.2017 prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel

H.C.L. nr. 37  din data de 17.03.2017 prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel

 

R  O  M  A  N  I  A

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

          CONSILIUL LOCAL IARA

 

H O T Ă R Â R E A NR. 37  

din data de 17.03.2017

 

prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel  survenite în urma adresei Agenției Națională de Integritate, constată încetarea  mandatului de consilier local a dl. Cordiș Viorel  şi vacantarea mandatului de consilier local

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  17.03.2017,

În conformitate cu prevederile  art.  9, alin(2), lit a) şi alin.(3), art 10 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.69 din Anexa 1 la O.G nr.35/2002, privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale , cu modificările şi completările ulterioare;

În baza expunerii de motive, întocmită de Primarul comunei Iara ,în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre , înregistrată sub nr.1207/16.03.2017 și a  Referatul nr. 1208/ 16.03.2017    întocmit de secretarul delegat al  comunei Iara 

  Având în vedere

- adresa ANI nr.4073/G/ll/07.02.2017 prin care se comunică că Raportul de Evaluare nr. 27335/G/ll/28.06.2016  cu privire la conflictul de interese în care s-a aflat dl Cordiş Viorel  a rămas definitiv ca urmare a necontestării sentintei civile nr.430/21.12.2016 pronunţată în dosarul nr.885/33/2016 al Curţii de Apel Cluj.

-demisia prezentată de domnul CORDIŞ VIOREL înregistrată de Consiliul Local Iara sub nr.989/07.03.2017

-raportul comisie pentru validarea mandatelor consilierilor aleși / comisia  de disciplina a consiliului local 

Având în vedere prevederile art.45   din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂREȘTE

Art. 1. Ia act de demisia  d-lui Cordiş Viorel consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Iara  survenită în urma adresei Agenției Naționale de Integritate nr. 4073/G/ll/07.02.2017,  demisia înaintată Consiliului Local Iara și constată încetarea  mandatului de consilier local a dl. Cordiș Viorel

Art. 2. Locul ocupat de domnul Cordiş Viorel în cadrul Consiliului Local al comunei Iara se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Naţional Liberal

Art. 3. Secretarul delegat al comunei Iara va înainta Comisiei de validare a mandatelor de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Iara, nominalizată prin HCL nr.48/28.06.2016, documentaţia în vederea validării mandatului de consilier local pentru supleantul de pe lista Partidului Naţional Liberal-Organizaţia Cluj

Art. 4.   Art.5 Prezenta hotărâre   se comunică prin grija secretarului comunei Iara Instituţiei Prefectului -Judetul Cluj, Primarului comunei Iara ,Compartimentului de Contabilitate ,Agenţiei Naţionale de Integritate, și

d-nului Cordiş Viorel   

           

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

  MUREȘAN IOAN ADRIAN                                                      Secretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates