• Home
  • H.C.L. nr. 37  din data de 17.03.2017 prin care se ia act de  demisia dl Cordis  Viorel

H.C.L.   nr. 38 din data de 17.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local a domnlui ANDREA ALIN

         R  O  M  A  N  I  A

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

          CONSILIUL LOCAL IARA

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 38

din data de 17.03.2017

 

Privind validarea mandatului de consilier local a domnlui ANDREA ALIN

 

 

Consiliul Local al Comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara la data de  17.03.2017,

Vazând :

-Proiectul de hotărâre nr. 1212 din data de 16.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Andrea Alin;

-Expunerea de motive a primarului comunei Iara nr. 1210  din data de 16.03.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului Andrea Alin

-Procesul verbal al Comisiei de validare din cadrul Consiliului local al comunei Iara     

-Hotârârea Consiliului Local al comunei Iara nr.  37/17.03.2017 prin care se ia act de demisia  d-lui Cordiş Viorel în urma adresei ANI  şi vacantarea mandatului ;

-Adresa Partidului Naţional Liberal nr.   1490   /14.03.2017 prin care propune spre validare de pe lista de supleanţi a candidaturilor pentru alegeriledin 5 iunie 2016 a d-lui Andrea Alin 

În conformitate cu prevederile art.100 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale ,pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificare aşi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , coroborat cu art.6 , alin.2b din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali , modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.45   şi art115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂREȘTE

 

Art. 1.  Se validează mandatul de consilier local al comunei Iara al domnului Andrea Alin , supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Naţional Liberal

Art. 2. Se numeşte domnul consilier local Andrea Alin , membru în Comisia Buget Finanțe Agricultura 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului -Judeţului Cluj, primarul comunei Iara, domnului Andrea Alin.

           

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __11____

Nr.voturi “pentru”:___11_______

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

 

Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnat, 

                   MUREȘAN IOAN ADRIAN                                                      Secretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ONACĂ OLIMPIU IOAN

 

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates