• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L.  nr. 39 din  17.03.2017 privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2017

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA IARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  NR. 39

DIN  17.03.2017

 

privind aprobarea Bugetului  Local  Inițial pe anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020 , aprobarea Bugetului Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara pe anul 2017, precum și aprobarea listei de investiții pe anul 2017

 

In temeiul prevederilor art. 3 alin I din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997 ”prin autonomie locala se intelege deptrul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei  publice locale de a solution si de a gestiona, in cadrul  legii, in nume propriu si in interesul populati ei locale o parte inportanta a treburilor  publice”;

 In temeiul prevederilor art. 39 alin 3-6 din Legeanr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

Consiliul Local al comunei Iara, intrunit in sedinta ordinara din data de 17 martie 2017

Vazand referatul de aprobare prin care Primarul comunei – dl Popa Ioan Dorin propune aprobarea  proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Iara pentru  anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020

Tinand cont de avizul comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat  pe anul 2017 nr. 6/2017

In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit a). ale art. 45 alin. 2 litera  a) ale art 115 alin. I lit b) din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTĂREȘTE :

 

Art.1- Se aproba  Bugetul Local  Inițial  pe anul 2017 și estimarile pentru anii 2018 -2020,   conform anexei 1

Art.2- Se aprobă  Bugetul Centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  al comunei Iara  pe anul 2017 conform  anexei nr. 2    .

Art.3- Se aprobă  lista de investitii a comunei Iara  pe  anul 2017conform anexei 3  ;

Art.4- Primarul comunei Iara prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari;

Art.5- Prezenta se comunica Prefectului Judetului Cluj in vederea exercitarii controlului de legalitate si compartimentul economic pentru luarea la cunostinta si conformare.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _12_____

Nr.voturi “pentru”:_____12_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___-______

                           

Preşedinte de şedinţă,                     

               MUREȘAN IOAN  ADRIAN                                                              Contrasemnat,                                                                                                                                                 ONACĂ OLIMPIU IOAN      

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates