• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L. nr. 40 din 17.03.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

 

HOTĂRÂREA

Nr.40 /17.03.2017

            Consiliul Local al comunei Iara, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.03.2017

            Având în vedere proiectul de hotărâre  formulat de către dl viceprimar ,

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederilor art. 36  alin(2) lit b)  şi art. 45 din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art.1. Se aprobă suplimentarea  cantității de motorina cu  200 l motorină pentru AUTO CJ 13 PCI ,   în vederea transportului funcționarilor APIA de la sediul APIA Mihai Viteazu la Sediul Primăriei Comunei Iara   pentru perioada cuprinsă între 14.03.2017-15.05.2017 –perioada  campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017.

             Art.2  Comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului, Viceprimarului  si Secretarul  comunei Iara;

 

Prezenta hotărâre are avizul favorabil al Comisiei nr.1 prin preşedinte de comisie, dl. Pop Vasile.

 

 

În conformitate cu prev. art.122 alin.4 din Constituţie corroborate cu ale art. 24

Alin.1 lit.f) şi art.26 din L.nr.340/2004, prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

 

Nr. Consilieri aleşi:_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: _11_____

Nr.voturi “pentru”:_____11_____

Nr. Voturi “contra”:____-______

Nr.Voturi “abţineri”:___1______

                            

      

Preşedinte de şedinţă,   

             MUREȘAN  IOAN  ADRIAN                     

                                                                                                            Contrasemnat,                      

                                                                                                 ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates