• Home
  • H.C.L. nr. 1/ 07.01.2016 - privind aprobarea unei rectificări bugetare

H.C.L. nr. 41 din 30 martie 2017 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” Contr

           

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL IARA

                 

Hotărârea

nr.41 din 30 martie 2017

privind implementarea proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”

Consiliul Local al Comunei IARA, județul Cluj, întrunit în ședință la data de 30.03.2017

Analizând proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” – proiect din inițiativa Primarului.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
  2. art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
  4. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

în temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,​

Art.1 - Se aprobă documentația tehnico – economică aferentă investiției „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - ­­Investiția „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ” este considerată ca fiind necesară, oportună și potrivită dezvoltării potențialului economic al comunei Iara.

Art. 3. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA IARA, JUDEȚUL CLUJ”, denumit în continuare Proiectul, prin FEADR, PNDR 2014 -2020, Submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. – Se împuternicește primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan-Dorin, să asigure relația cu AFIR pe perioada derulării proiectului.

Art. 9. -  Cofinanțarea investiției reprezentând cheltuielile neeligibile se realizează din bugetul local al comunei Iara.

Art. 10. –  Articolele anterioare sunt detaliate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 11. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Iara.

Art. 12. - Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului județului Cluj, primarului Comunei Iara și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al județului Cluj, precum și pe pagina de internet www.primariaiara.ro

Preşedinte de şedinţă,   

             MUREȘAN  IOAN  ADRIAN                     

                                                                                                            Contrasemnat,                      

                                                                                                 ONACĂ OLIMPIU IOAN

TipărireEmail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates